Türkiye Personel Alımları,Memur Alım Ve İş Arama Sitesi En Güncel Personel Alım Haberleri..
Bolu SYDV Personel Alımı 2012 Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Bolu SYDV Personel Alımı 2012 Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sözleşmeli personel alım şartlarına uygun 3THY Kaptan pilot ve...
18/09/12 - 2:49 Yorum sayisi 0(0)
2012 kpss

KPSS Lisans 2012 Sıralamalar Açıklandı !

Merakla beklenen 2012 KPSS2012 KPSS yerleştirme takvimi tarihler açıklandı. Yazının Devamı İçin Tıkla ... »...
13/08/12 - 1:49 Yorum sayisi 0(0)
images

ÖSYM 2013 Yılı Sınav Takvimi

ÖSYM 2012 yılı için sınavHalkbank 2012 sınavı başvuru ve sınav tarihi. Yazının Devamı İçin Tıkla...
10/08/12 - 2:54 Yorum sayisi 0(0)

T.C. BAŞBAKANLIK MÜFETTiŞ YARDIMCILIĞI GiRiş SINAVI

Kategori: Memur Alımları, Personel Alım HaberleriEklenme Tarihi: Eki 10th, 2012Ekleyen:

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından:
T.C. BAġBAKANLIK MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI
T.C. BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı’nca BaĢbakanlık MüfettiĢ Yardımcılığı kadrolarında görevlendirilmek üzere BaĢbakanlık MüfettiĢ Yardımcılığı giriĢ sınavHalkbank 2012 sınavı başvuru ve sınav tarihi. Yazının Devamı İçin Tıkla ... »ı yapılacaktır.
I – SINAVA KATILABĠLME KOġULLARI
a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48Halkbank 2012 sınavı başvuru ve sınav tarihi. Yazının Devamı İçin Tıkla ... »’inci maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak,
b) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35Halkbank 2012 sınavı başvuru ve sınav tarihi. Yazının Devamı İçin Tıkla ... » yaĢını doldurmamıĢ olmak,
c)En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdıĢı eğitim kurumlarından birini bitirmiĢ olmak,
d) Sağlıkla ilgili olarak görevlerini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,
e) Sicil, tutum ve davranıĢları yönünden BaĢbakanlık MüfettiĢliğine engel durumu bulunmamak,
f) Erkek adaylar için askerlikle iliĢiği olmamak,
g) ÖSYM tarafından 09-10Diyanet İşleri Başkanlığı Şoför Alımı 2012. Yazının Devamı İçin Tıkla ... » Temmuz 2011 ve 7Diyanet İşleri Başkanlığı Şoför Alımı 2012. Yazının Devamı İçin Tıkla ... »-8Diyanet İşleri Başkanlığı Şoför Alımı 2012. Yazının Devamı İçin Tıkla ... » Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Puan Türü: KPSSP 40Halkbank 2012 sınavı başvuru ve sınav tarihi. Yazının Devamı İçin Tıkla ... » puan türünden 85Halkbank 2012 sınavı başvuru ve sınav tarihi. Yazının Devamı İçin Tıkla ... » ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak baĢvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 kiĢi içerisinde bulunmak (200 üncü adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.),
h) Süresi içinde baĢvurmak ve baĢvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına teslim etmiĢ olmak.
II – BAġVURU SIRASINDA ĠSTENĠLEN BELGELER,
BaĢbakanlık MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavına girmek isteyenler BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına:
a) BaĢvuru sahibi tarafından doldurulacak aday formu,
b) Yüksek Öğrenim Kurum diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti,
c) Ġki adet vesikalık fotoğraf,
d) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,
ile müracaat ederler.
Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslını ve/veya KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslını BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına ibraz eden adaylara, BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca bu belgelerin onaylı sureti verilecektir.
Yazılı sınavı kazanacak adaylardan sözlü sınava girmeden önce istenecek belgeler GiriĢ Sınavı BroĢüründe belirtilmiĢtir.
Ġstekliler, BaĢbakanlık MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavı baĢvuru formunu ve sınava giriĢ Ģartlarını içeren broĢürü www.teftis.gov.tr veya www.basbakanlik. gov.tr internet adreslerinden veya “Necatibey Caddesi No: 110Halkbank 2012 sınavı başvuru ve sınav tarihi. Yazının Devamı İçin Tıkla ... »/A Kat: 2Diyanet İşleri Başkanlığı Şoför Alımı 2012. Yazının Devamı İçin Tıkla ... » (06100) Yücetepe/ANKARA” adresindeki BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığından temin edebilirler.
Eksik belge ve bilgi ile yapılan baĢvurular iĢleme konulmayacaktır.
III – SINAV ġEKLĠ VE KONULARI
GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü sınav aĢamalarından oluĢur.
Yazılı sınav konuları ile giriĢ sınavına iliĢkin diğer usul ve esaslar “BaĢbakanlık MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavı BroĢürü”nde açıklanmıĢtır.
IV – SINAV TARĠHĠ VE YERĠ
BaĢbakanlık MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavının yazılı bölümü, 24TPAO Özürlü eleman alımı 2012 engelli memur alımları. Yazının Devamı İçin Tıkla ... »-25TPAO Özürlü eleman alımı 2012 engelli memur alımları. Yazının Devamı İçin Tıkla ... » Kasım 2012 tarihlerinde saat: 09.30TPAO Özürlü eleman alımı 2012 engelli memur alımları. Yazının Devamı İçin Tıkla ... »’da baĢlamak üzere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Merkez Bina Anfileri Cemal Gürsel Caddesi No: 58Halkbank 2012 sınavı başvuru ve sınav tarihi. Yazının Devamı İçin Tıkla ... » Cebeci Kampusu Cebeci – ANKARA adresinde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylara sözlü sınavın tarihi ve yeri ayrıca www.teftis.gov.tr veya www.basbakanlik.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.
V – BAġVURU ġEKLĠ VE SÜRESĠ ĠLE YAZILI SINAVLA ĠLGĠLĠ ĠġLEMLER
Sınava katılmak isteyen adayların, giriĢ sınavının yazılı bölümü için istenen belgelerle birlikte en geç 09 Kasım 2012 günü Saat 18TPAO Özürlü eleman alımı 2012 engelli memur alımları. Yazının Devamı İçin Tıkla ... ».00′e kadar BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Necatibey Cad. No: 110/A Kat: 2 (06100) Yücetepe – ANKARA adresine Ģahsen veya postayla baĢvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
Yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.teftis.gov.tr veya www.basbakanlik.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.
“Sınav GiriĢ Belgesi” sınava girmeden önce sınav salonunun giriĢinde görevli personel tarafından adaylara elden teslim edilecektir.
Ayrıca, adayların yazılı sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yorum Yap

Bizi Takip Edin
BİZDE BURADAYIZ
Google+
Personel Alımları
İş Alım Haberleri Olarak
Google Plus
Da Yayındayız
Ana sayfa
Bu Haber Başlıkları İlginizi Çekebilirclose
sohbet