Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN
4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında (giderleri Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına
göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona
toplam 1 adet sözleşmeli işçi alınacaktır.

UNVANI ÖĞRENİM POZİSYON TOPLAM ARANAN NİTELİKLER

Mühendis Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. 1 Hazır yemek sektöründe
en az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. Bir Üniversitede
Gıda Mühendisi olarak en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. ISO
22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Sertifikası, ISO 22000:2005
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç Denetçi Eğitimi Sertifikası. TPM (Toplam Üretken
Bakım) Katılım Belgesi, HACCP ve BRC (Gıda Güvenliği Yönetim Standartları) konularında
Sertifika Sahibi olmak.

NOT: Aday ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları
yerine getirmeyen adayın sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun
48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler
hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı
iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal
ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımı satımlara fesat
karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı
ile özürlü bulunmamak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli
olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
işçi pozisyonlarında istihdam edilemezler

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmaları gerekmektedir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını duyurusun gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına
»şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri
Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından
teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul
edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Başvuru tarihini
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.nku.edu.tr.
web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayın listesi, işe başlamaları için
gerekli evrak, başvuru zamanı ve yen ile ilgili bilgilerin www.nku.edu.tr adresinden
takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayın sonuç belgesi
ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları
geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi www.nku.edu.tr
adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir.
Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek
kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayın sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Namık
Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

IV- İSTENEN BELGELER:

– Nüfus Cüzdan fotokopisi.

– KPSS (B) gurubu sınav sonuç belgesi

- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Ancak istenilen belgenin
aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten
sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

– Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.

- 2 adet Fotoğraf.

Adres: Namık Kemal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı / Değirmenaltı
Yerleşkesi /TEKİRDAĞ

Tel: 0282 250 14-02 0282 250 14-07 0282 250 14-08

 
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde çalıştırmak için sözleşmeli uzman ve büro görevlisi alacak.   T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Hukuk Müşavirliği Sayı : 89432283-641.01/ Konu : Yönerge Kamu hastane birliklerinde çalıştırılacak sözleşmeli uzman ve büro görevlilerinin işe alınma ve birliklere dağılımına ilişkin usûl ve esasları belirlemek maksadıyla hazırlanan, “Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usûl ve Esaslar” hakkında Yönerge Bakanlık Makamının 14.02.2013 tarihli ve 1279 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. 663
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir. A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN; ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘Manifesto’ resti
KOÜ Hukuk Fakültesi’nden yapılan açıklamada, Öğretim Üyesi Çelik hakkında ”Komünist Manifesto” isimli kitabı okuttuğu gerekçesiyle YÖK tarafından soruşturma başlatıldığı yönünde ulusal ve yerel basında çeşitli haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. Habere konu edilen sürecin, Çelik’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde verdiği ”Anayasa Hukukuna Giriş” dersinde, hocanın ”ders işlemediği, yarım saat durup dersten çıktığı, ders müfredatı ve kapsamı dışında öğrencileri bahse konu kitabı okumaya zorladığı, not baskısı kullanarak tek yönlü bir yönlendirme ve propaganda yapıldığı”
İzmir’den NASA’ya bağlanıp ders aldılar
Uzay Kampı Türkiye, Kardeş Okullarla Bilim Programı (PSSP) kapsamında yürüttüğü video konferans yönteminin eğitimde kullanılması projesinde, NASA’yla yaptığı canlı görüşmelere bir yenisini daha ekledi. 27 Şubat tarihinde Uzay Kampı Türkiye aracılığıyla kurulan videokonferans bağlantısıyla Marshall Uzay Merkezi, Teksas Rawson Sounders Okulu ve İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri bir araya geldi. 2013-2013 eğitim öğretim yılı başından beri birbirleriyle belirli aralıklarla görüşme imkanı bulan Teksas Rawson Sounders Okulu ve İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri bu defa aynı anda NASA’nın Marshall Uzay Merkezi’ne bağlanarak, bilim adamı Scott Anderson’dan “Uzaydaki
İmato sonuçları açıklandı
Geleceğin bilim adayı olmaya aday 25 katılımcıya da yüzde 100 burs sağlayacak olan okul, böylece Türkiye’nin bilimsel gelişimine de katkı sunmayı amaçlıyor. Olimpiyatlardaki başarılarıyla duyuran Fatih Eğitim Kurumları, her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlediği İMATO ile de adından söz ettirmeyi başardı. Dün Bahçelievler Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Bahçelievler Kaymakamı Şevket Cinbil, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Ay, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Neşet Yafes Bakırcı, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nurkan’ın yanı sıra çok sayıda okul müdürü,