Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli işçi çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli
ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar, 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978
tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz
Balcalı Hastanesinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli işçi alınacaktır.

BALCALI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kadro Pozisyonu Adedi Nitelikler

Hemşire 2 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Dahili
Tıp Bilimleri kliniklerinde en az 5 yıl deneyimli olmak. Enfeksiyon Link Hemşiresi
Sertifikası sahibi olmak.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

1- Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53′üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak,
askerlik çağına gelmemi bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53′üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Lisans ve Ortaöğretim mezunları için 2013 yılı KPSS (B) sınavı sonuç belgesine
sahip olmak,

3- ilgililerin, duyurusun gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
saati bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel
Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

5- Herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

6- 657 sayılı Kanunun 4-B maddesi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi
pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilir ve başvurduğu pozisyon için
aranan den& şartını belgelendirmek zorundadır.

8- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.cu.edu.tr
adresindi ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru Formu

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Diploma Fotokopisi

4- 2013 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

5- ilgili pozisyonda belirtilen deneyim ve sertifika şartını taşıdığına dair
belge

KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türk Patent Enstitüsü KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan uygun adaylar arasından sözleşmeli personel alacak.   TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYIU DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar* çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK
TSE Personel Alımı 2013
Türk Standartları Enstitüsü çeşitli pozisyonlarda çalıştırmak üzere 44 TSE dış inceleme elemanı alacak.   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alan işletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının
Devlet Personel Başkanlığı Personel Alımı 2013
Devlet Personel Başkanlığı uzman olarak yetiştirmek için 40 Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak.   Devlet PersonelBaşkanlığından: DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU: SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü. SINAV YERİ : Ankara ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. SINAVAKATILMA ŞARTLARI: a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
TEB İş Başvurusu 2013
2013 yılı için bankalar personel alımı için hedeflerini açıklamaya başladı ve biz de sizlere duyuruyoruz.TEB 2013 yılı için 500 kişi almayı planladığını açıkladı.   TEB personeli olmak isteyen arkadaşlar paylaşmış olduğum linkten iş başvurularını yapabilirler. TEB iş başvurusu için tıklayın.  
ALES başvuruları başlıyor
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ve Türkiye’de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek için ALES’e girmek gerekiyor. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmıyor, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmuyor. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt
Koç Üniversitesi’nde iki önemli konuk
Yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi ANAMED’de düzenlenecek ve Nathan Shedroff’un katılacağı seminerlerden ilki ”Make it so: Interaction Lessons from Science Fiction” (Bilim Kurgulardan İnteraktivite Dersleri) başlığıyla 11 Mart Pazartesi günü 18.30 – 20.30 saatleri arasında yapılacak. Imagination Studios ekibinin vereceği ikinci seminer ise ‘MoCap Teknolojilerindeki Gelişmeler’ başlığıyla 13 Mart Çarşamba günü 18:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kaliforniya Güzel Sanatlar Fakültesi Tasarım Stratejisi MBA Programı Başkanı Nathan Shedroff, seminerde bilim kurgu filmlerindeki arayüzlerin günlük hayatta kullanılan arayüzlere olan etkilerini