Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiktik Yapılmasına
Dair Esaslar’da yer alan ek 2′nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu
puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3
(üç) sözleşmeli işçi alınacaktır NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak
olup, sözleşmede belirtilen şartları yerme getirmeyen adayların sözleşmeleri
feah”edılecektır. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar
ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının
4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

ÜNVANI
KADRO ADEDİ
ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER
Hemşire
3
Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak.

I. GENEL ŞARTLAR:

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler
hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı
iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal
ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımı satımlara fesat
karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7- Lisans mezunları için 2013 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.

8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin” Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmüne uygun olması, (Bu hükme uygun olmayan lar kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.) 1,2,3,4,5 ve 6 maddelerle ilgili 3Nısan 2013 tarih ve 28253
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/2964 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
belge istenmeyecektir. Kişilerin beyanı esas alınacaktır. İlgili Bakanlar Kurulu
Kararı gereğince “Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek,
idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir”.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak ve aranan nitelikleri
taşımak.

2- 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak.

3- 2013 KPSS (B) grubu imtihanına girmiş olmak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almıyor olmak.

III. BAŞVURU

Adayların bu duyurusun gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

2- Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslıda ibraz edilecektir.)

3-1 Adet Fotoğraf.

4- 2013 KPSS (B) grubu puanını gösterir belge.

5- Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi. 6- Başvuru formu www.selcuklutip.com.tr
adresinden temin edilecek olup, başvuru sırasında Tıp Fakültesi Hastanesi insan
Kaynakları Birimine teslim edilecektir Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
insan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz www.selcuklutip.com.tr
web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun ıkı katı kadar Yedek belirlenecektir.
Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek
kazananlardan sırası ile çağrılacaktır Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının
ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelen tamamlayarak
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Birimine şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelen tamamlayarak teslim
etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Yedek adaylar sırası geldikçe www.selcuklutıp
com.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır,
ilan tebligat yerine geçecektir.

 
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v 26566 sayılı Resmi
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir. A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN; ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin İktisat (3213),
TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı 2012
Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcılığı giriş sınavı ile tüik uzman yardımcısı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:   UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 6 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / Uzman 1 31.12.2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / REKTÖRLÜK / Uzman 1 29.12.2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / Araştırma Görevlisi 1 03.01.2013