Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiktik Yapılmasına
Dair Esaslar’da yer alan ek 2′nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu
puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3
(üç) sözleşmeli işçi alınacaktır NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak
olup, sözleşmede belirtilen şartları yerme getirmeyen adayların sözleşmeleri
feah”edılecektır. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar
ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının
4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

ÜNVANI
KADRO ADEDİ
ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER
Hemşire
3
Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programlarından Lisans mezunu olmak.

I. GENEL ŞARTLAR:

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler
hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı
iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal
ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımı satımlara fesat
karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7- Lisans mezunları için 2013 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.

8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin” Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmüne uygun olması, (Bu hükme uygun olmayan lar kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.) 1,2,3,4,5 ve 6 maddelerle ilgili 3Nısan 2013 tarih ve 28253
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/2964 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
belge istenmeyecektir. Kişilerin beyanı esas alınacaktır. İlgili Bakanlar Kurulu
Kararı gereğince “Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek,
idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir”.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak ve aranan nitelikleri
taşımak.

2- 01.01.1980 tarihinden sonra doğmuş olmak.

3- 2013 KPSS (B) grubu imtihanına girmiş olmak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almıyor olmak.

III. BAŞVURU

Adayların bu duyurusun gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

2- Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslıda ibraz edilecektir.)

3-1 Adet Fotoğraf.

4- 2013 KPSS (B) grubu puanını gösterir belge.

5- Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi. 6- Başvuru formu www.selcuklutip.com.tr
adresinden temin edilecek olup, başvuru sırasında Tıp Fakültesi Hastanesi insan
Kaynakları Birimine teslim edilecektir Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
insan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz www.selcuklutip.com.tr
web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun ıkı katı kadar Yedek belirlenecektir.
Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek
kazananlardan sırası ile çağrılacaktır Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının
ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelen tamamlayarak
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Birimine şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelen tamamlayarak teslim
etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Yedek adaylar sırası geldikçe www.selcuklutıp
com.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır,
ilan tebligat yerine geçecektir.

 
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türk Patent Enstitüsü KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan uygun adaylar arasından sözleşmeli personel alacak.   TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYIU DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar* çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK
TSE Personel Alımı 2013
Türk Standartları Enstitüsü çeşitli pozisyonlarda çalıştırmak üzere 44 TSE dış inceleme elemanı alacak.   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alan işletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının
Devlet Personel Başkanlığı Personel Alımı 2013
Devlet Personel Başkanlığı uzman olarak yetiştirmek için 40 Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak.   Devlet PersonelBaşkanlığından: DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU: SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü. SINAV YERİ : Ankara ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. SINAVAKATILMA ŞARTLARI: a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
TEB İş Başvurusu 2013
2013 yılı için bankalar personel alımı için hedeflerini açıklamaya başladı ve biz de sizlere duyuruyoruz.TEB 2013 yılı için 500 kişi almayı planladığını açıkladı.   TEB personeli olmak isteyen arkadaşlar paylaşmış olduğum linkten iş başvurularını yapabilirler. TEB iş başvurusu için tıklayın.  
ALES başvuruları başlıyor
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ve Türkiye’de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek için ALES’e girmek gerekiyor. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmıyor, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmuyor. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt
Koç Üniversitesi’nde iki önemli konuk
Yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi ANAMED’de düzenlenecek ve Nathan Shedroff’un katılacağı seminerlerden ilki ”Make it so: Interaction Lessons from Science Fiction” (Bilim Kurgulardan İnteraktivite Dersleri) başlığıyla 11 Mart Pazartesi günü 18.30 – 20.30 saatleri arasında yapılacak. Imagination Studios ekibinin vereceği ikinci seminer ise ‘MoCap Teknolojilerindeki Gelişmeler’ başlığıyla 13 Mart Çarşamba günü 18:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kaliforniya Güzel Sanatlar Fakültesi Tasarım Stratejisi MBA Programı Başkanı Nathan Shedroff, seminerde bilim kurgu filmlerindeki arayüzlerin günlük hayatta kullanılan arayüzlere olan etkilerini