Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN
4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında (giderleri Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına
göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona
toplam 1 adet sözleşmeli işçi alınacaktır.

UNVANI ÖĞRENİM POZİSYON TOPLAM ARANAN NİTELİKLER

Mühendis Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. 1 Hazır yemek sektöründe
en az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. Bir Üniversitede
Gıda Mühendisi olarak en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. ISO
22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Sertifikası, ISO 22000:2005
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç Denetçi Eğitimi Sertifikası. TPM (Toplam Üretken
Bakım) Katılım Belgesi, HACCP ve BRC (Gıda Güvenliği Yönetim Standartları) konularında
Sertifika Sahibi olmak.

NOT: Aday ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları
yerine getirmeyen adayın sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun
48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler
hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı
iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal
ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımı satımlara fesat
karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak,
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı
ile özürlü bulunmamak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli
olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
işçi pozisyonlarında istihdam edilemezler

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmaları gerekmektedir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını duyurusun gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına
»şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri
Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından
teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul
edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Başvuru tarihini
geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.nku.edu.tr.
web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayın listesi, işe başlamaları için
gerekli evrak, başvuru zamanı ve yen ile ilgili bilgilerin www.nku.edu.tr adresinden
takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayın sonuç belgesi
ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları
geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi www.nku.edu.tr
adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir.
Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek
kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayın sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Namık
Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

IV- İSTENEN BELGELER:

– Nüfus Cüzdan fotokopisi.

– KPSS (B) gurubu sınav sonuç belgesi

- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Ancak istenilen belgenin
aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten
sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

– Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.

- 2 adet Fotoğraf.

Adres: Namık Kemal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı / Değirmenaltı
Yerleşkesi /TEKİRDAĞ

Tel: 0282 250 14-02 0282 250 14-07 0282 250 14-08

 
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak toplam, bin 64 personel istihdam edeceklerini bildirdi. Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığının yetişmiş ve tecrübeli personeliyle büyük hizmetlere imza attığını, dünya çapında kendi alanında önemli bir yer edindiğini belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait kadroların tercih edilmesinin, bakanlık mensuplarını mutlu edeceğini ifade etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu (açıktan
Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı 2013
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 667 kadrolu memur, 332 sözleşmeli personel olmak üzere 999 personel alımı yapacak.   T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli Sağlık Memuru ile Kadrolu Şoför, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Aşçı, Kaloriferci ve Teknisyen Alımı Sınav İlânı 1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam
Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı 2013
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2013 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR   1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: a. Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara sivil memur temini yapılacaktır. b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir. c. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacak
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak toplam, bin 64 personel istihdam edeceklerini bildirdi. Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığının yetişmiş ve tecrübeli personeliyle büyük hizmetlere imza attığını, dünya çapında kendi alanında önemli bir yer edindiğini belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait kadroların tercih edilmesinin, bakanlık mensuplarını mutlu edeceğini ifade etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu (açıktan atama) yoluyla alınacak
Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı 2013
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 667 kadrolu memur, 332 sözleşmeli personel olmak üzere 999 personel alımı yapacak.   T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli Sağlık Memuru ile Kadrolu Şoför, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Aşçı, Kaloriferci ve Teknisyen Alımı Sınav İlânı 1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam 667 kadroya, 2. Sözleşmeli
Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımı 2013
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2013 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR   1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: a. Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara sivil memur temini yapılacaktır. b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir. c. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını