Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Merkezi
Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına
göre önlisans ve Lisans mezunları için 2013 KPSS (B) grubu puan sırası esas
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli işçi alınacaktır.

TABLO 1

GİDERLERİ DÖNER SERMAYEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

NİTELİK KODU
UNVANI
ADEDİ
ARANILAN NİTELİKLER
HİZMET YILI
BRÜT ÜCRETİ
001
Hemşire
3
Sağlık Yüksekokulları veya Fakültelerin Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak
5 yıldan az olanlar 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
1.400,00 TL 1.410,00 TL
002
Sağlık Teknikeri
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümünden mezun olmak
5 yıldan az olanlar 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
1.250,00 TL 1.260,00 TL
003
Sağlık Teknikeri
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Bölümünden mezun olmak ve en az 5 yıl alanında tecrübeli olmak
5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
1.260,00 TL

TABLO 2

GİDERLERİ MERKEZİ BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

NİTELİK KODU
UNVANİ
ADEDİ
ARANILAN NİTELİKLER
HİZMET YILI
BRÜT ÜCRETİ
004

Hemşire

32

Sağlık Yüksekokulları veya Fakültelerin Hemşirelik bölümlerinden
mezun olmak

5 yıldan az olanlar

5 yıldan 10 yıla kadar olanlar

1.400,00 TL

1.410,00 TL

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Kanunun 48.
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak,
askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

2- Lisans mezunu Hemşire pozisyonu için 2013 KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınacaktır,

3- Sağlık Teknikerliği pozisyonu için 2013 KPSSP93 (B) grubu puanı esas alınacaktır,

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı
almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi
pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Adaylar her iki tabloda yer alan kadro pozisyonlarından sadece birine müracaat
edebileceklerdir. Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların
müracaatları geçersiz sayılacaktır. (Döner Sermayeden karşılananlar (tablo 1)
ile d) Giderleri Merkezi Bütçeden karşılanan (tablo 2) kadro pozisyonlarından
sadece bir pozisyon için müracaat kabul edilecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar duyurusun gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından(M.K.U.Personel
Daire Başkanlığı web sitesinden de indirilebilir.) temin edecekleri başvuru
dilekçesi ve başvuru formu ile istenilen belgelerle ile birlikte (noter tasdikli
veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek
olup, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi
ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri,
işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve
zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15(onbeş) iş günü içerisinde www.mku.edu.tr
adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi – http://www.mku.edu.tr/main.php7location=pdb

2- Öğrenim Belgesi ( aslı ve fotokopisi)

3- Önlisans ve Lisans Mezunu Pozisyonlar için; 2013 KPSS (B) grubu sınav sonuç
belgesi (fotokopisi veya internet çıktısı)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (2) adet

6- Başvuru formu – http://www.mku.edu.tr/main.php7location=pdb

7- Aranan niteliklerde belirtilen ve istenen belgelerin aslı ya da onaylı sureti
(deneyim belgesinin resmi belge sıfatı taşıması gerekmektedir. Resmi kurumlarda
çalışanlar için hizmet çizelgesinin, özel sektörde çalışanlar için sosyal güvenlik
kurumu hizmet dökümünün başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.)
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v 26566 sayılı Resmi
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir. A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN; ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin İktisat (3213),
TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı 2012
Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcılığı giriş sınavı ile tüik uzman yardımcısı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:   UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 6 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / Uzman 1 31.12.2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / REKTÖRLÜK / Uzman 1 29.12.2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / Araştırma Görevlisi 1 03.01.2013