Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL AUMI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız merkez teşkilatında. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek
ve değişiklikleri çerçevesinde merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere. Ölçme.
Seçme ve Yerleştirme Merkezi IÖSYM) tarafından 2013 yılında yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralaması esas alınarak Kurumumuz tarafından Ankara’da
sözlü (mesleki uygulamalı! sınav yapılmak suretiyle 6 adet sözleşmeli programa
alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının
1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak

2- 2013 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan
türünden en az 60 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim kurumlannın bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden
en az lisans düzeyinde mezun olmak veya en az lisans mezunu olmak koşuluyla
bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu
alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak. Aynca. Visual Basic.
C ve türevi dillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı yazılım sertifikasına
sahip olmak.

4- KPDS’den en az İDİ düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. Geçerliliği
devam eden, ÜDS imtihanından en az 60, TOEFL-IBT imtihanından en az 72, TOEFLCBT
imtihanından en az 198, TOEFL-PBT imtihanından en az 531 veya IELTS imtihanından en
az 4 puan alanlann İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilecektir
(Yabancı Dil Sınav Sonuçlanndan KPDS ve ÜDS 5 yıl, TOEFL ve IELTS ise 2 yıl
sureyle geçerlidir.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında ingilizce dili ile öğretim
yapan fakülte veya yüksekokullardan en az lisans düzeyinde mezun olanlar ile
yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan
yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanların ingilizce
dil düzeyleri İD) düzeyi olarak kabul edilir.

5- Durumları başvuru şartlanna uygun olan isteklilerin, Bakanlığımız (www.kutturturizm.gov.tr)
internet adresinden temin edilecek başvuru formunu eksiksiz doldurarak, istenilen
diğer belgelere birlikte, 07/12/2013 tarihi mesai bitimine kadar, Atatürk Bulvarı
No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına
elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmaz. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
Duyurudan önce yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

6- Başvuru sırasında istenilecek belgeler,

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Yüksek öğrenim diploması/çıkış belgesinin noterce ya da aslını ibraz etmek
kaydıyla Bakanlıkça onaylanmış örneği,

d) Nüfus cüzdanının fotokopisi, 2013 yılına ait KPSS sonuç belgesinin bilgisayar
çıktısı,

d) KPDS, ÜDS, TOEa, IELTS belgesi,

e) Yazılım sertifikası (Visual Basic, C ve türevi dillerine ilişkin MEB onaylı)

7- Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan,
2013 yılında yapılan KPSS imtihanının KPSSP3 sonucunun puan sırasına konulmak
kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının on katı (6 x 10 = 60) arasına girenler
Kurumumuz Sınav Komisyonunca sözlü sınava tabı tutulacaktır

8- Sözlü sınavda adaylara Visual Basic, C ve türevi yazılım dillerinde mesleki
uygulama yapılacaktır

9- Sözlü sınava katılacakların listesi, imtihanın tarihi ve yeri Bakanlığımız
internet sitesinde www.kuHurturizm.gov.tr ilan edilecektir Sözlü sınava katılacak
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

10- Sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak ve sözlü
sınav puanı en yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar yerleştirme
yapılacaktır Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar,
ingilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve
yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sözlü sınav sonuçları Bakanlığımız
internet sitesinde www.kuHurturizm.gov.tr ilan edilecektir

11- Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların
ya da hakkından feragat edenlerin yerine, aldıkları sözlü sınav puanına göre
(70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen
pozisyon sayısını geçmemek üzere yerleştirme yapılacaktır

12- Göreve başlatılanlar, sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve
istihdam edilecekleri birimlerde Devlet memuru olarak çalışanların tabı olduğu
çalışma saat ve sürelerine tabi olarak çalışacaklardır.

13- Kamu Kurum ve Kuruluşlannda, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesine
göre sözleşmeli olarak çalışmakta İken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler
veya sözleşme dönemi içinde, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Kurumumuzun sözleşmeli işçi
pozisyonlannda yeniden istihdam edilmeleri mümkün değildir.

14- Sözleşmeli işçi, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla,
ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda İstihdam edildiğinden, kurum
içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına ilişkin mevzuat bulunmamaktadır
Bu nedenle, bu pozisyonlara yerleştirilenler herhangi bir nedenle (eş durumu,
sağlık, vb )nakil talebinde bulunamayacaklardır.

15- Atamalan yapılmayan adayların başvuru evrakı, sonucun duyurusundan itibaren
15 gün içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası
yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v 26566 sayılı Resmi
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir. A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN; ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin İktisat (3213),
TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı 2012
Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcılığı giriş sınavı ile tüik uzman yardımcısı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:   UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 6 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 1 – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / Uzman 1 31.12.2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / REKTÖRLÜK / Uzman 1 29.12.2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversite Kadro Türü Kadro Sayısı Son Başvuru Tarihi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / Araştırma Görevlisi 1 03.01.2013