Güney Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın merkezi Balıkesir olup, Ajans’ın faaliyet alanını Balıkesir ve Çanakkale illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği ilde çalışacaktır.

Tablo 1:Sınav Takvimi ve Sınava Başvuru Yeri

SINAVA BAŞVURU YERİ
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/B BALIKESİR
SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ
15 Şubat – 25 Şubat 2013 08.30-17.00
SINAV ŞEKLİ
SÖZLÜ SINAV
SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI
26 Şubat 2013
SINAV YERİ
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/B BALIKESİR
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
28 Şubat 2013

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1- UZMAN VE DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

d) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2- UZMAN PERSONEL İÇİN GENEL ŞARTLAR Tablo 2:Alınacak Bölümler ve Asgari Şartlar Tablosu

ALAN
SAYISI KPSS PUANI/ DENEYİM YILI
KPSS PUAN TÜRÜ
KPDS PUANI
İktisat
80/
9,18,22,28 veya
70
 
5 YIL
98
 
Maliye
80 5 YIL
24,49,52 veya 35
70
Makine Mühendisliği
80/
4,5,6,7 veya 8
70
 
5 YIL
 
 
Ziraat Mühendisliği
80/ 5 YIL
4,5,6,7 veya 8
70

a) Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen İktisat, Maliye, Makine Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS)1 İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,2

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle yukarıda gösterilen tabloda ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

ç) İş deneyimi ile başvuracak adaylar için, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, ç) İzleme ve değerlendirme,

ç) Tanıtım, danışmanlık,

d) Şehircilik ve çevre,

e) Araştırma-geliştirme,

f) Bilgi ve iletişim teknolojileri, ğ) Finansman,

g) İnsan kaynakları yönetimi, ı) Uluslararası ticaret

3- UZMAN PERSONEL ADAYLARI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME TABLOLARI

3.1. İktisat, Maliye, Makine Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği

Ajans, İktisat, Maliye, Makine Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği bölümlerinden mezun 4 (dört) uzman işçi almayı planlamaktadır. Sözlü sınava çağrılacak adaylara, aşağıdaki puanlama kriterleri uygulanacak ve her bölüm için en yüksek puanı alan adaylar belirlenecektir. Alınacak işçi sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir.

Tecrübe ve KPSS ile başvuran adaylar ayrı ayrı sıralanacak ve her branş için ilk 2 (iki) sıradaki aday çağrılarak toplamda her branş için 4 (dört) aday sözlü sınava davet edilecektir.

Tablo 3: KPSS ile başvuran Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri

1. KPSS Puanı
İlgili alan puanı
2. KPDS Puanı (2. ve 3. dil bildiğini KPDS ve eşdeğer belge ile ispat eden adaya eşit puan alan adaylar arasında öncelik verilecektir.)
Sınavdan alınan puan
3. Yüksek Lisans
5 puan
4. Doktora
10 puan
TOPLAM
 

Başvuran adayların puanları, yukarıdaki tabloya göre hesaplanacak ve adayın aldığı toplam puan ile sıralamadaki yeri belirlenecektir.

GMKA

Tablo 4: Tecrübe ile Başvuran Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri

1. Deneyim Yılı
5 yılın üzerindeki her deneyim yılı için 4 puan 3 (tamamlanan 6 aylık çalışma için 2 puan verilecektir.)
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %20
2. KPDS Puanı (2. ve 3. dil bildiğini KPDS ve eşdeğer belge ile ispat eden adaya eşit puan alan adaylar arasında öncelik verilecektir.)
70′in üzerindeki her puan için 1 puan
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %30
3. Yüksek Lisans
Yüksek Lisans yapan 4 ve belgeleyen aday için 10 puan
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %10
4. Doktora
Doktora yapan 5 ve belgeleyen aday için 15 puan
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %15
5. Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. kuruluşlar tarafından finanse edilen program/projeler kapsamında tecrübe sahibi olmak
Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 5 puan verilecektir.
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %5
6. Şartname ve ihale dosyası hazırlama, satınalma, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak
Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 5 puan verilecektir.
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %5
7. Finansal Planlama, Bütçeleme, Kalkınma İktisadı, Tarım Ekonomisi, Sanayi Ekonomisi, Turizm Ekonomisi konularında bilgi ya da deneyim sahibi olmak
Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 5 puan verilecektir.
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %5
8. Mali tablo analizi konusunda bilgi ya da deneyim sahibi olmak.
Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 5 puan verilecektir
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %5
9. Yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak
Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 5 puan verilecektir
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %5

Başvuran adayların puanları, yukarıdaki tabloya göre hesaplanacak ve adayın
aldığı toplam puan ile sıralamadaki yeri belirlenecektir.

Önemli Not: Yukarıda belirtilen kriterlere puan verilirken, adayın, eski veya yeni işvereninden alacağı ispat edici belgeler dikkate alınacaktır.

4-DESTEK PERSONELİ İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Ajans, İdari Personel olarak çalışmak üzere; İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden lisans düzeyinde mezun 1 (bir) işçi almayı planlamaktadır. Adaylar tecrübe ile Ajans’a başvuru yapabilirler. KPSS ile başvuran adaylar dikkate alınmayacaktır.

Tablo 5- Destek Personeli İçin Alınacak Bölümler ve Asgari Şartlar Tablosu

İŞ TANIMI

ALAN

SAYISI

DENEYİM YILI

İdari Personel
İktisat, Maliye, İşletme,
1
 
 
Kamu Yönetimi,
 
5 YIL
 
Uluslararası İlişkiler,
 
 
 
Çalışma Ekonomisi ve
 
 
 
Endüstri İlişkileri
 
 

a) İdari Personel için; Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak

b) Adaylar için, kamu kesimi veya özel kesimde alanı ile ilgili konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,

Tablo 6: İdari Personel Adayının Puanlama Kriterleri

1. Deneyim Yılı
5 yılın üzerindeki her deneyim yılı için 6 puan 6 (tamamlanan 6 aylık çalışma için 3 puan verilecektir.)
Değerlendirme Puanı içindeki ağırlığı %30
2. KPDS Puanı (2. ve 3. dil bildiğini KPDS ve eşdeğer belge ile ispat eden adaya eşit puan alan adaylar arasında öncelik verilecektir.)
70 -80 arası 3 puan 80-90 arası 6 puan 90-100 arası 10 puan
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %10

6 10 yılın üzerindeki deneyim yılı için puan hesaplanmayacaktır. Deneyim ile başvuran adayın alabileceği maksimum puan 30′dur.

3. Yüksek Lisans
Yüksek Lisans yapan 6 ve belgeleyen aday için 15 puan
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %15
4. İdari İşler konusunda tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek
Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 9 puan verilecektir.
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %9
5. MS Office programlarını iyi derecede bilmek ve bunu belgelendirebilmek
Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 9 puan verilecektir
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %9
6. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek
Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 9 puan verilecektir
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %9
7. Arşiv sorumlusu olarak tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek
Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 9 puan verilecektir
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %9
8. Satınalma konusunda deneyim sahibi olmak
Kriteri sağladığını belgelendiren adaya 9 puan verilecektir
Değerlendirme puanı içindeki ağırlığı %9

Önemli Not: Yukarıda belirtilen kriterlere puan verilirken, adayın, eski veya yeni işvereninden alacağı ispat edici belgeler dikkate alınacaktır.

5.BAŞVURU

5.1. Başvuru Şekli ve Yeri: Adayların, sınava katılabilmek için Ajans’ın web sayfasından (http://www.gmka.org.tr) temin edilecek olan İş Talep Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber son başvuru tarihine kadar “Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi No:36/B BALIKESİR” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.2. Başvuru Tarihi: Başvurular 15 Şubat 2013 Cuma günü başlayacak ve 25 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 17: 00′de sona erecektir.

5.3. Başvuru İçin İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu (www.gmka.org.tr internet adresinden temin edilecektir.)

b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı ya da tasdikli sureti,

d) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS Sonuç Belgesinin aslı ya da tasdikli sureti,

e) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya kurumca onaylı sureti,

f) İş tecrübesi ile başvuran adaylar için, resmi iş döküm belgesi (Başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir, ancak sınavda başarılı olan adaylardan resmi onaylı iş döküm belgesi sunması talep edilecektir.),

g) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı veya T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

ğ) Özgeçmiş,(Ajans tarafından belirlenecek standart formatta olmalıdır.)

j) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya başvuru tarihi itibari ile en az 6 (altı) ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti.

6.SINAV

6.1.Sözlü Sınava Çağırılacak Adayların Belirlenmesi

6.1.1. Uzman Personel Bakımından;

Tablo 3 ve 4′te belirtilen şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda her alan için belirtilen sayının 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir.

Tecrübe ve KPSS ile başvuran adaylar ayrı ayrı sıralanarak değerlendirilecektir. Her iki kategoride sıralamadaki ilk 2 (iki) aday sözlü sınava çağrılacaklar listesine dahil edilecektir. Bu şekilde her branştan 4 (dört) aday sözlü sınava davet edilecektir. Ancak çağrılan son sıradaki adayın puanı ile aynı olan diğer adaylar da sınava çağrılabilecektir.

6.1.2. Destek elemanı bakımından;

Tablo 6′da belirtilen şekilde yapılacak değerlendirme sonucuna göre ilanda
yer alan pozisyona yapılacak görevlendirme sayısının 4 (dört) katına kadar aday
sözlü sınava çağrılabilecektir.

6.2.Sınava Giriş Yeri ve Tarihi

Ajansa yapılan başvurular Genel Sekreterlikçe dosya üzerinden değerlendirildikten sonra yarışma imtihanına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 26 Şubat 2013 tarihinden itibaren www.gmka.org.tr,www.balikesir.gov.tr, www.canakkale.gov.tr internet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma sınavı 28 Şubat 2013 tarihinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında (Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Cad. No:36/B BALIKESİR) yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

6.3.Yarışma Sınavının Yapılışı

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

6.4.Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Sınavda 70 puan ve üstünde not alan adayların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma imtihanını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma imtihanında 70′in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan
pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava
katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav
sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından
daha az sayıda işçi alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda
işçi istihdam etmeme hakkına sahiptir.

6.5. Sınav Sonucunun Duyurulması

Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, Sınav Kurulunun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın web sitesi olan www.gmka.org.tr adresinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

ÖNEMLİ UYARILAR:

1- Ajans’ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 666 sayılı KHK ile
değişik 375 sayılı KHK’nın ek 11. maddesi uyarınca;

a) Uzman işçi için; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) Başbakanlık uzmanından,

b) Destek Personel için (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) GİH sınıfına dahil olan şeften fazla olmayacak şekilde Ajans Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

2- Ajans’ın, işçi ile imzalayacağı iş sözleşmesinde 3 (üç) yıl çalışma koşulu bulunmakta olup, 3 (üç) yıldan önce iş akdini feshetmek isteyen işçi için kademeli olarak belirlenen cezai şart uygulanacaktır. (İş akdinin imzalanmasından itibaren ilk yıl içinde iş akdini fesheden işçi için 3 (üç) maaş, ikinci yıl içinde iş akdini fesheden işçi için 2 (iki) maaş, üçüncü yıl iş akdini fesheden işçi için 1 (bir) maaş tutarında cezai şart personelden tahsil edilecektir.)

8 İlgili hüküm Anayasa Mahkemesinin 2011/139 Esas sayılı kararı ile iptal edilmiş ancak iptal hükmünün kararın Resmi Gazetede yayımından itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

1 KPDS eşdeğer sınavları için Yükseköğretim Kurumu denklik tablosu kullanılacaktır. KPDS’ye denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge arandığından ÜDS puanı denklikte kabul edilmeyecektir. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf

2 KPDS belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması eşit puan alan adaylar arasında tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

3 10 yılın üzerindeki deneyim yılı için puan hesaplanmayacaktır. Deneyim ile başvuran adayın alabileceği maksimum puan 20′dir.

4 Yüksek lisansın bitmesi gerekmekte olup öğrenci olan adaylara puan verilmeyecektir.

5 Doktoranın bitmesi gerekmekte olup öğrenci olan adaylara puan verilmeyecektir.

6 Yüksek lisansın bitirilmesi gerekmekte olup öğrenci olan adaya puan verilmeyecektir.
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türk Patent Enstitüsü KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan uygun adaylar arasından sözleşmeli personel alacak.   TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYIU DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar* çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK
TSE Personel Alımı 2013
Türk Standartları Enstitüsü çeşitli pozisyonlarda çalıştırmak üzere 44 TSE dış inceleme elemanı alacak.   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alan işletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının
Devlet Personel Başkanlığı Personel Alımı 2013
Devlet Personel Başkanlığı uzman olarak yetiştirmek için 40 Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak.   Devlet PersonelBaşkanlığından: DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU: SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü. SINAV YERİ : Ankara ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. SINAVAKATILMA ŞARTLARI: a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
55 yaşında YGS’ye girdi
Adaylar salonlarda ter dökerken, yakınları ise başarıları için dua etti. Ortaokul ve liseyi dışardan bitiren 55 yaşındaki 3 çocuk annesi Nermin Yahşi de Sanat Tarihi bölümünü kazanmak için sınava girdi. 1 milyon 851 bin 326 adayın girdiği YGS sınavı için erken saatlerde aileleri ile birlikte imtihanın yapılacağı merkezlere gelmeye başlayan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında sınava alınan öğrencilerin üzerleri tek tek arandı. ÖSYM’nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgesi ile sınav merkezlerine gelen öğrenciler, üzerlerinde bulunan madeni para, kağıt, peçete, mendil, kol saati, kemer gibi eşyalarını girişte bulunan emanet masalarının
Minik öğrenciler bu zorunlu dersi çok sevdi
Resim ve müzik dersleri Türkiye’de olduğu gibi Almanya’daki okullarda da eğitimin önemli bir parçasıdır. Diğer bir sanat dalı olan tiyatro ise neredeyse hiçbir okulda ders olarak işlenmiyor. Tiyatro dersi, Almanya’da geçtiğimiz sene sadece ilkokullar için hayata geçirildi. Zorunlu tiyatro dersini uygulamaya koyan ilk ve tek eyalet ise Hamburg. Almanyanın Sesi’nde yer alan habere göre Hamburg’un Duventsedt İlkokulu’ndayız. Üçüncü sınıf öğrencileri ellerinde kartonlarla derslikte yürüyor. Kelime dansı adlı oyunun provasını yapan öğrenciler müziğe uygun adımlarla hareket etmeye çalışıyor. Öğrencilerden biri “Birinin ‘şunu yap, bunu yap’ demesi değil
En büyük iki üniversiteden internetten eğitim
Stanford Üniversitesi profesörlerinden biri 2011 yılında sanal istihbarat adlı bir dersi online ve ücretsiz vereceğini açıklayarak akademi dünyasını şaşırtmıştı. Derse tüm dünyadan 160 bin öğrencinin kayıt yaptırmasıysa daha da şaşırtıcıydı. Stanford Üniversitesi’nin bu başarısı, Harvard ve MIT gibi Amerika’nın en saygın üniversitelerinin internet üzerinden ücretsiz ders programları başlatmalarını sağladı. Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre Stanford’daki bu mühendislik dersi, online programda kullanılmak üzere kayda alınıyor. Üniversite 30′la 40 arasında online ders sunuyor ve kayıtlı öğrenci sayısı 1 buçuk milyon. Derslerin belli bir programı,