Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN; KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

16/05/2013 tarihli ve 6306 sayılı Kanuna istinaden yürürlüğe konulan “Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel
Çalıştınlmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen
şartlarda toplam (77) adet sözleşmeli işçi alınacaktır.

I- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

UNVANI
ADEDİ
İnşaat Mühendisi
15
Bilgisayar Mühendisi
7
Makine Mühendisi
7
Elektrik-Elektronik Mühendisi
7
Harita Mühendisi
7
Jeoloji Mühendisi
3
Jeofizik Mühendisi

3
Şehir ve Bölge Plancısı
7
Mimar
7
Avukat
7
Uzman
7
TOPLAM
77

l-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A)GENEL ŞARTLAR

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan şartları haiz olmak.

2) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını
taşımak.

3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

4) Son başvuru günü itibariyle 25 yaşından gün almış ve 40 yaşını doldurmamış
olmak.

5) Sözlü sınavdan en az 70 puan almış olmak.

6) Mezun olduğu fakülte veya bölümde ilk 5 veya 10 sıralamasının içinde olmak.

7) ingilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin en az birinden KPDS’den en
az |E| düzeyinde puan ‘aldığını (TOEEL’ dan en az 153 puan veya FCE, CAE, CPE
ya da IELTS en az C seviyesinde ingilizce bildiğini) belgelendirmek.

8)Sözlü sınavla alınacak personelin her bir unvanı için belirlenen adedin
4 (dört) katı aday aşağıdaki öncelik sırasına göre sözlü sınava çağrılacaktır.

a) Mezun olduğu fakülte veya bölümde ilk 5′e(beşe) giren ve en az üç yıl süreli
mesleki tecrübeye sahip olanlar,

b) (a) bendinde belirtilen şartlan taşıyanlardan yeterli müracaat olmazsa,
mezun olduğu fakülte veya bölümde ilk 10′a(ona) giren ve en az üç yıl süreli
mesleki tecrübeye sahip olanlar.

c)(b) bendinde belirtilen şartları taşıyanlardan yeterli müracaat olmazsa,
mesleki tecrübe şartı aranmaksızın mezun olduğu fakülte veya bölümde ilk 5′e(beşe)
girenler

ç) (c) bendinde belirtilen şartları taşıyanlardan yeterli müracaat olmazsa,
mesleki tecrübe şartı aranmaksızın mezun olduğu fakülte veya bölümde ilk 10′a(ona)
girenler (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki aynı nitelikli olanlardan yabana
dil düzeyi yüksek olanlara göre sıralama yapılacaktır.

d) Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan yeterli müracaat olmazsa, yabancı
dil bilgisi ve mesleki tecrübe şartı aranmaksızın mezun olduğu fakülte veya
bölümde ilk 10′a (ona) girenler.

9) Adaylar, mesleki tecrübelerini gösterir belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumundan
alarak Bakanlığa sunmak zorundadır.

10) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgilt-mevzuatta
belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin
sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir

11) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek; Bakanlık tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

B) İSTİHDAM VE ÜCRET

1)Sözleşmeli işçi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkındaki Kanun kapsamında uygulamaların yapılacağı Bakanlıkça uygun görülen
il veya illerde çalışmak zorundadır.

2)Sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine
göre çalıştırılan sözleşmeli işçi için belirlenen tavan ücretin iki katını
(brüt 6870.54 TL.) geçmemek üzere, adayların mesleki tecrübelerine göre tespit
edilecektir.

C) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR İNŞAAT MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“inşaat Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından
mezun olmak.

2) Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sözlü Sınav Konulan Şunlardır:

a) Zemin Mekaniği

b) Yapı Malzemesi

c) Yapı Statiği

d) Betonarme

e) Şantiye Bilgisi

f) Kentsel Dönüşüm

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi
ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği” lisans, yüksek lisans
veya doktora programlarından mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
,

3) Sözlü Sınav Konulan Şunlardır:

a) Donanım

b) Yazılım Mühendisliği

c) Veritabanı ve Arayüz Tasarımı

d) Sistem Mühendisliği

e) Bilgi Güvenliği

MAKİNE MÜHENDİSİ

1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Makine Mühendisliği” lisanSigjJcsek lisans veya doktora programlarından
mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) Mühendislik mekaniği

b) Enerji tesis ve işletmeleri

c) Endüstriyel akustik ve gürültü

d) Genel proses tekniği .

e) Makine dinamiği .

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Elektrik-Elektronik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora
programlarından mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) Enerji dönüşümü

b) Elektromanyetik dalgalar

c) Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi

d) Enerji verimliliği ve güç kalitesi

e) Elektronik devre elemanları

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Jeofizik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından
mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) Sismoloji

b) Yer fiziği

c) Uygulamalı jeofizik

d) Yapı jeofiziği

e) Gravite

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans, yüksek
lisans veya doktora programlarından mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3

) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a)ITektonik

b) Hidrojeoloji

c) Tarihsekfeoloji

d) Genel jeoloji

e) Mineraloji fi Paleontoloji

g) Harita Ölçek

h) Mühendislik Jeolojisi

ı) Petrografi

i) Sedimantoloji

j) Maden Yatakları

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Şehir ve Bölge Planlama” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından
mezun olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a) Kent Ekonomisi

b) Konut Politikaları

c) Kentsel Dönüşüm

d) Kent Sosyolojisi

e) imar ve Hukuk

MİMAR

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Mimarlık” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun
olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını İyi derecede kullanmak.

3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:

a)Mimari tasarım

b) Yapım bilgisi

c) Yapı malzemesi

d) Mimarlık tarihi

e) Bilgisayar destekli çizim .

f) Kentsel Tasarım

g) imar ve Hukuk

AVUKAT

1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
hukuk fakültelerinden mezun olmak.

2) Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanmak.

3) istihdam edileceği il sınırları içinde ikamet etmek ve baroya kayıtlı olmak.

4) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.

5)Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan
usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan
çekilmiş olmak.

6) Başvuru sırasında istenecek belgeleri teslim etmiş olmak. (Avukatlık Ruhsatname
örneği, Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında
ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge, Avukat
olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu
dava varsa, bu davalardan çekildiklerine dair belge)

7) Sözlü Sınav Konulan Şunlardır.

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

d) Ticaret Hukuku

e) Medeni Usul Hukuku

f) icra ve iflas Hukuku

g| idare Hukuku

h| idari Yargılama Hukuk

u ı) Ceza Hukuku

i) Ceza usul Hukuku jlHukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

UZMAN

1) Üniversitelerin Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin
“işletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık
ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans” lisans, yüksek
lisans veya doktora programlarından mezun olmak.

2) Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim
olmak.

3) Sözlü Sınav Konulan Şunlardır:

a) Genel Muhasebe

b| Borçlar Hukuku

c| Ticaret Hukuku

d) 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları

e) 5018 sayılı Kanun ve uygulamaları

f| Kamu ihale Mevzuatı

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesinde kendine uygun bulunan
unvan için hazırlanan Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan
sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır.
Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

2)Posta veya diğer şekilde yapılan yada daha önce yapılmış olan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.

3) Elektronik ortamda Başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak
saklanacak ve sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adaylar Başvuru formunu imzalı
ve fotoğraflı olarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

4) Başvurular 24 /01/2013 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığımız (http://www.csb.gov.tri
internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV-SINAVA İLİŞKİN ESASLAR

1) Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden
yürürlüğe konukan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların 9 uncu maddesinin 4 üncü
ve 5 inci fıkralarında öngörüldüğü şekilde “sözlü sınav” olarak yapılacaktır.

2) Sözlü Sınav;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b| Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10
puan),

ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan) olmak üzere, toplam
100 puan üzerinden değerlendirilir.

3) Alınacak işçi sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına
göre belirlenir.

V-SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA

Sözlü sınav sonundaki başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen
sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek aday (yedek listede yer
alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha
sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listeleri Sınav Komisyonu
tarafından oluşturularak, Bakanlıkça http://www.csb.gov.tr internet adresinde
yayınlanır, işe alınacak adayların sınav sonuçlarının Bakanlık internet adresinde
duyurulduğu tarihten itibaren istenen belgeleri tamamlayarak Bakanlığımız Personel
Dairesi Başkanlığına 15(on beş) gün içerisinde teslim edeceklerdir.

VI- ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneği.
Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, denkliğin Yükseköğretim
Kurulunca tasdik edilmiş diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya
Bakanlıkça onaylı sureti.

2) Başvuru formu http://www.csb.gov.tr. Ek:l).

3) isteklilerin Bakanlığımız http://www.csb.gov.tr internet adresinde bulunan
ilan ekinde yer alan Beyan Belgesi (Ek:2).

4) http://www.csb.gov.tr internet adresinde bulunan ilan ekindeki İş Talep
Formu (Ek:3).

5) Mesleği ile ilgili çalıştığına dair hizmet belgesi Mezuniyet tarihinden
sonraki tarih. (SGK’dan veya e-devleften bandrollü çıktı alınabilir.)

6) Mezun olduğu bölüm sıralamasında yer aldıklarına dair Rektörlükten veya
öğrenci işlerinden alınacak belge.

VII-İLETİŞİM ADRESİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Vekaletler Cad. No:l
Kat:3 Bakanlıklar/ANKARA

 
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türk Patent Enstitüsü KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan uygun adaylar arasından sözleşmeli personel alacak.   TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYIU DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar* çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK
TSE Personel Alımı 2013
Türk Standartları Enstitüsü çeşitli pozisyonlarda çalıştırmak üzere 44 TSE dış inceleme elemanı alacak.   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alan işletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının
Devlet Personel Başkanlığı Personel Alımı 2013
Devlet Personel Başkanlığı uzman olarak yetiştirmek için 40 Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak.   Devlet PersonelBaşkanlığından: DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU: SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü. SINAV YERİ : Ankara ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. SINAVAKATILMA ŞARTLARI: a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
YGS’de dağıtılan malzemeler ziyan olmadı
Necmi Hoşver Ortaokulu’nu ziyaret eden Gençlik Merkezi görevlileri, 350 adet kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı. Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer Faruk Şiran, burada yaptığı açıklamada, proje kapsamında YGS imtihanında dağıtılan kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi okullara dağıttıklarını bildirdi. ”İnşallah ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz” diyen Şiran, projede yer aldıkları için mutlu olduklarını, malzemeleri dağıtmaya devam edeceklerini söyledi. Gençlik Merkezi Sorumlusu Gülay Ercan da proje kapsamında 350 adet kalem, silgi ve kalemtıraşın dağıtıldığını anlattı. İsrafın önüne
Bir devlet okulu daha üniformaya döndü!
Tokat Anadolu Lisesi, 2013-14 öğretim sezonundan itibaren geçerli olacak serbest kıyafet uygulamasına, ilk dönemin sonlarına doğru uygulama başladı. İkinci dönemin başlaması ile birlikte, okul aile birliği üyeleri ve öğrenci velileri okul yönetiminden tekrar üniformaya dönülmesini istedi. Öğrencilerin de davranışlarında farklılık gören okul yönetimi öğrenci velilerin isteğini göz önüne alarak tekrar tek tip kıyafete döndü. Yaklaşık bir hafta süren serbest kıyafet uygulamasının ardından öğrenciler tekrar üniformayla okula gitmeye başladı. Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Hakan Akkaya, serbest kıyafet uygulamasına karşı olduklarını belirtirken şöyle dedi: ”Öğrencilerin
YGS’de hatalı soru iddiası
Zeki Dursun’un haberi 7′inci soruda enerji kaybının hangi aralalıklarda olduğurnu verilmediği için yoruma açık olarak ÖSYM’nin verdiği cevaptan farklı cevaplara da ulaşıldığını belirten Su, ”8′inci soru için ısı sıcaklık ile ilgili tanımlar ve yorumlar MEB’in 8′inci sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı’nın 169 ve 171′inci sayfalarında mevcut olup bu sorunun birinci öncülüğünü doğrulamaktadır. Bu bilgilerışığında bu sorunun cevabı farklı çıkmaktadır. Biz isabet dershalereli olarak bu soruların tekrar incelenmesi ve değerlendirmelerimizin göz önünde bulundurulması için ÖSYM genel merkezine yazılı müracatta bulunduk” dedi.