Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı:

Son Başvuru Tarihi:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştjnlmasına İlişkin Esaslarda Değişik lik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçm Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alına çaktır.

Ünvanı ve Niteliği Pozisyon Toplamı Hizmet Yılı Aylık Brüt Sözleş me Ücreti (TL)
Hemşire Sağlık Yüksek Okulları veya Fakültelerin Hemşirelik Bölümlerinden Mezun Olmak 80 5 Yıldan Az Olanlar 1.883
5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar 1.909
Hemşire Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölü- münden Mezun olmak 20 5 Yıldan Az Olanlar 1.618
5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar 1.635

ÖZEL ŞARTLAR

1. Başka bir kamu kurumunda 4/B veya 4/A kadrosunda çalışmıyor olmak.

2. Belirlenen sözleşme ücretinden farklı olarak herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır

3. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen aday ların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtiler aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tmk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar.zimmet,irtikâp,rüşvet,hırsızlık.do landırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

d) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına enge olabilecek vücut, akıl hastalığı veya özürü bulunmamak, 35 yaşından gün almamış olmak, gece nöbe tutmasına her hangi bir engeli bulunmamak,

e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- 2012 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

4- 2012 KPSS (B) grubu sınavlardan Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler

II-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1. Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemizin www.atauni.edu.tr sitesinde hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra şahsen veya posta ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

2. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır.

3. Birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her ıkı başvuru da geçersiz sayılacaktır.

4. Postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır,

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARİ:

1. Başvurularda en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Sıralamada ilan edilen kadro sayısı kadar ast! ve yedek aday belirlenecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi ve kıdem yılı dikkate alınacaktır.

2. KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.Atanmaya hak kazanan adayların isimlen başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Deresi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılıp, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ERZURUM

 
Etiketler :
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde çalıştırmak için sözleşmeli uzman ve büro görevlisi alacak.   T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Hukuk Müşavirliği Sayı : 89432283-641.01/ Konu : Yönerge Kamu hastane birliklerinde çalıştırılacak sözleşmeli uzman ve büro görevlilerinin işe alınma ve birliklere dağılımına ilişkin usûl ve esasları belirlemek maksadıyla hazırlanan, “Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usûl ve Esaslar” hakkında Yönerge Bakanlık Makamının 14.02.2013 tarihli ve 1279 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. 663
Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012
Atatürk Üniversitesi 100 sağlık sözleşmeli personel alacal.Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı sözleşmeli personel alımı sağlık branşı mezunlarını ilgilendirmekte. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI   ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sözleşmeli Personel (4/B) Hemşire Alımı İlanı: Son Başvuru Tarihi: Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri Özel Bütçe gelir terinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gör istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli v
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012
Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI   TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir. A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN; ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
ÖMSS tercih kılavuzunda değişiklik
Özürlü Memur Seçme Sınavı tercih kılavuzunda değişiklik yapıldı, tercih süresi uzatıldı. ANKARA Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS)/KURA tercih kılavuzunda yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4′ün, Devlet Personel Başkanlığı’nın talebi üzerine yeniden düzenlendiğini bildirdi. ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, tercih kılavuzunda yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4′deki aynı nitelik ve koşulları taşıyan kadroların birleştirilerek yeniden yayımlanmasının talep edildiği, kadroları birleştirilen kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunlara ait kadroların ÖSM’nin ”http://www.osym.gov.tr”
TUS ve DUS’un kılavuzlarında değişiklik
ÖSYM’den yapılan açıklamada, TUS ile DUS ilkbahar dönemi başvurularının 27 Şubat’ta başladığı ve 8 Mart’ta sona ereceği hatırlatıldı. Merkezin internet sayfasından yayımlanan aday başvuru formunda TC kimlik numarası, uyruk, sınav merkezi tercihi/kodu bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin güncelleme yapıldığı bildirilen açıklamada, başvurusunu tamamlayanlardan güncellemeler nedeniyle başvuru bilgilerini değiştirmek isteyenlerin, kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda bunu gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.
Engelsiz esenler buluşmaları öğrencileri bilinçlendiriyor
Engellilerin ve engelli ailelerinin her zaman yanında olan Esenler Belediyesi, bu kez Esenler genelindeki okullarda seminer programları düzenleyerek, öğrencileri engelli bireyler hakkında bilinçlendiriyor. Engelli bireylerin iletişimden ve önyargı gibi sorunlarının giderilmesine yönelik gerçekleşen seminerlerde, Esenler Belediyesi engelli bireylere nasıl destek olunacağı yönünde öğrencileri bilgilendiriyor. Son olarak Çiftehavuzlar Mahallesi’ndeki Atatürk İlk Öğretim Okulu’nda Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Engelsiz Esenler Buluşmaları” projesi ile engellilere karşı farkındalık oluşturmak ve empati