Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Çözümleyici ve Programcı Alım İlanı

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam
edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin
|B| fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların”
“Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin l/c bendi doğrultusunda,
2013-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan için boş
bulunan pozisyonun 4 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek
sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 14 adet çözümleyici
ve 1 adet programcı pozisyonuna sözleşmeli işçi alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde belirtilen şartlan
taşımak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az
(D) düzeyinde ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek. (Ancak, yurt
içi veya yurt dışında ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans
düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra
ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora
yapanlar, ingilizce dilinde TOEFL imtihanından en az 173 (veya geçerlilik süresi
dolmamış eski dengi) veya IELTS imtihanından en az 6 puan alanların ingilizce
dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

Ayrıca; Çözümleyici pozisyonu için;

a) En az lisans mezunu olmak,

b) 2013-KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

c) Birisi Java programlama dili olmak üzere diğer programlama dillerinden en
az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi kabul edilecektir.)

ç) En az 1 yıl Bilgi işlem Merkezlerinde programcı olarak çalışmış olmak,

Programa pozisyonu için;

a) En az ön lisans mezunu olmak,

b) Ön lisans mezunları için 2013-KPSSP93 puan türünden, lisans mezunları için
2013-KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

B- ÖZEL ŞARTLAR

Çözümleyici (1. Grup) (5 kişi). Programcı (1 kişi);

a) J2EE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

b) Nesne tabanlı analiz Ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen design
patternleri etkin olarak kullanabilmek)

c) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel
seviyede SQL bilgisine sahibi olmak, (tercihen PL/SOL bilgisi)

ç) ORM (Object-relationalmapping) araçları kullanılarak proje gerçekleştirebilecek
bilgi düzeyine sahip olmak,

d) Çözümleyici kadrosu için üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim
veren; Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, istatistik
veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi
ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

e) Programcı kadrosu için fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı
alanında, meslek yüksekokulu mezunu olmak, tercihen üniversitelerin en az dört
yıl süre ile eğitim veren, Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin
Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen
yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

Çözümleyici (2. Grup) (9 kişi);

a) UNIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercihen herhangi
bir UNIX/LINUX işletim Sisteminde sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak,
(2 kişi)

b) Network bilgisine sahip olmak (tercihen CCNA sertifikasına sahip olmak),
(3 kişi)

c) Yüksek ölçekteki disk sistemleri ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi
olmak, (2 kişi)

ç) MS işletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
(tercihen MCSE sertifikası, PERL veya VBScript programlaması hakkında bilgi
sahibi olmak), (1 kişi)

d) Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen
CCSA (Check Point Certified Security Administratorl) sertifikasına sahip olmak,
(1 kişi)

e) Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden
veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından
mezun olmak, şartları aranmaktadır

II- İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru formu,

2) 2013-KPSS sonuç belgesi,

3) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya
ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde
sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır)

4) Programcı pozisyonuna başvuranlar için yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar
alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar
kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde
sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

5) Her pozisyon için aranılan niteliklere dair belgeler,

6) Öz geçmiş (fotoğraflı),

7) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (KPDS veya Yükseköğretim
Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav
sonuç belgesi, yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, KPDS belgesinin
geçerlilik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır.)

8) Görevin uygun yürütülmesine sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazıjı
beyan,

9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

III- BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru
sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle birlikte
başvuruların 14 Ocak 2013 tarihinden 25 Ocak 2013 tarihi mesai saati bitimine
kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü
Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza
ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir Postadaki gecikmeler ve diğer
sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları
kabul edilmeyecektir.

IV- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları, 2013-KPSS puan sırasına göre Bakanlığımızın internet sayfasında
(www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

V-SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Tarihi: 06-07 Şubat 2013, Yeri ve Saati: istanbul Yolu 13. km Hava Müzesi Karşısı
Şaşmaz – Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi işlem
Dairesi Başkanlığı Binası Toplantı Salonunda saat 09:30′da yapılacaktır. Sözlü
sınav sonuçları (www.adalet.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.

VI- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

A- Çözümleyici (l.Grup) ve Programa;

1) Java ve Nesne tabanlı program analiz ve tasarım,

2) Oracle Veri Tabanı,

3) SOL, 4) duyurusun özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime
yönelik konular,

B- Çözümleyici (2.Grup);

1) Unix/Linux işletim Sistemleri,

2) Network Bilgisi,

3) Disk Sistemleri ve SAN,

4) MS işletim Sistemleri ve Etki Alanı,

5) Güvenlik sistemleri, (IPS, IDS, Firewall)

6) duyurusun özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik
konular,

Kamuoyuna duyurulur
KAMU MEMUR ALIM HABERLERİ
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 2013
Türk Patent Enstitüsü KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan uygun adaylar arasından sözleşmeli personel alacak.   TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDEN 657 SAYIU DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda öğrenim ve bölümü belirtilen 3 Büro Personeli pozisyonuna “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar* çerçevesinde Enstitümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK
TSE Personel Alımı 2013
Türk Standartları Enstitüsü çeşitli pozisyonlarda çalıştırmak üzere 44 TSE dış inceleme elemanı alacak.   TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDE DIŞ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardian Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyannca, Enstitümüz ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokol çerçevesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda yer alan işletmelerinde, üretilen ve sevk edilecek olan ürünlerin fiziksel özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması ve sevkiyat esnasında olabilecek aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının
Devlet Personel Başkanlığı Personel Alımı 2013
Devlet Personel Başkanlığı uzman olarak yetiştirmek için 40 Devlet Personel Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak.   Devlet PersonelBaşkanlığından: DEVLETPERSONEL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU: SINAV TARİHİ : 20 Nisan 2013Cumartesi günü. SINAV YERİ : Ankara ATAMAYAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI: DevletPersonel Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden (24), 8 inci dereceden (16) adetolmak üzere azami (40) adet kadroya Devlet Personel Uzmanı olarak yetiştirilmeküzere Devlet Personel Uzman Yardımcısı alınacaktır. SINAVAKATILMA ŞARTLARI: a) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindekigenel şartları
En Çok Yorumlanan Konular
En Popüler Konular
TEB İş Başvurusu 2013
2013 yılı için bankalar personel alımı için hedeflerini açıklamaya başladı ve biz de sizlere duyuruyoruz.TEB 2013 yılı için 500 kişi almayı planladığını açıkladı.   TEB personeli olmak isteyen arkadaşlar paylaşmış olduğum linkten iş başvurularını yapabilirler. TEB iş başvurusu için tıklayın.  
ALES başvuruları başlıyor
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ve Türkiye’de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek için ALES’e girmek gerekiyor. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmıyor, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmuyor. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt
Koç Üniversitesi’nde iki önemli konuk
Yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi ANAMED’de düzenlenecek ve Nathan Shedroff’un katılacağı seminerlerden ilki ”Make it so: Interaction Lessons from Science Fiction” (Bilim Kurgulardan İnteraktivite Dersleri) başlığıyla 11 Mart Pazartesi günü 18.30 – 20.30 saatleri arasında yapılacak. Imagination Studios ekibinin vereceği ikinci seminer ise ‘MoCap Teknolojilerindeki Gelişmeler’ başlığıyla 13 Mart Çarşamba günü 18:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kaliforniya Güzel Sanatlar Fakültesi Tasarım Stratejisi MBA Programı Başkanı Nathan Shedroff, seminerde bilim kurgu filmlerindeki arayüzlerin günlük hayatta kullanılan arayüzlere olan etkilerini